Άδειες Δόμησης

Σύμφωνα με το Ν 4030/11 η οικοδομική άδεια χωρίζεται σε δύο φάσεις: στην Έγκριση δόμησης και στην Άδεια δόμησης.

 • Έγκριση δόμησης 

Σε πρώτη φάση υποβάλλονται όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά, εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα Δόμησης στο οποίο αποτυπώνονται όλοι οι χώροι που θα κατασκευασθούν. Η έγκριση δόμησης δίνεται υποχρεωτικά μέσα σε λίγες ημέρες από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

 • Άδεια δόμησης

Μετά την έγκριση δόμησης ακολουθεί η δεύτερη φάση, αυτή  της άδειας δόμησης στην οποία κατατίθενται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και οι πληρωμές αμοιβών και εισφορών. Η ισχύς της είναι για τέσσερα χρόνια.

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και αποτελεσματικά την εκπόνηση όλων εκείνων των μελετών οι οποίες απαιτούνται για την έκδοση Αδειών Δόμησης, σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ.) Ν.4067/2012, διεκπεραιώνοντας ταυτόχρονα όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την τελική χορήγησή τους.

Οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου, η υψηλή αισθητική, η στατική ασφάλεια, η λειτουργικότητα και η εργονομία των χώρων,  παράλληλα με τον σεβασμό στο περιβάλλον αποτελούν για εμάς γνώμονα στο σχεδιασμό των έργων. 

Αρχικά σχεδιάζουμε αρχιτεκτονικές προτάσεις προσαρμοσμένες στις επιθυμίες σας, προκειμένου να καταλήξουμε στην καλύτερη αρχιτεκτονική λύση που θα ικανοποιεί και τους πιο απαιτητικούς.

Κατόπιν σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας σε τρισδιάστατη απεικόνιση, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα του έργου.

Αφού καταλήξουμε στην επιθυμητή αρχιτεκτονική λύση εκπονούμε τις απαιτούμενες κατά περίπτωση μελέτες, όπως τοπογραφικό, αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά,  μελέτη ενεργειακής απόδοσης, πυρασφάλειας, προκειμένου να υποβάλλουμε πλήρη φάκελο στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την έκδοση Άδειας Δόμησης. 

Μετά την χορήγηση της Άδειας Δόμησης υλοποιείται το έργο με την επίβλεψη των εργασιών από έμπειρους μηχανικούς του γραφείου μας.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ν.4067/2012, άρθρο 4)

Άδεια Δόμησης, σύμφωνα με το Ν.Ο.Κ. (Νέο Οικοδομικό Κανονισμό), απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως :

 • Κατεδάφιση κατασκευών.
   
 • Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
   
 • Τοποθέτηση ικριωμάτων.
   
 • Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
   
 • Τροποποίηση ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
   
 • Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.
   
 • Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2 και 3.
   
 • Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ.
   
 • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.